Ochrana před bleskem a přepětím. Hromosvody, svodiče přepětí dle normy ČSN EN 62305

Naše kontaktní údaje:

Lipská 5820
Chomutov
43003

Telefonní čísla:
474 623 340

Další telefonní čísla:
Lumír Zeman 603 463 219 (obchod, poradenství)
Dalibor Šalanský 736 670 142 (technické poradenství)
Martin Sklenička 603 233 161 (technické poradenství)
Marie Bohuňovská 474 623 340 (účetnictví, objednávky)

IČO: 49100581
DIČ: CZ49100581

E-mail: lumaplus@lumaplus.cz

Prodej ochranných zařízení

Do naší nabídky patří samotný prodej hromosvodních komponent a přep컝ových ochran. Základní typy ochranných modulů jsou k dispozici do druhého dne po obdržení objednávky (zejména ochrana napájecího napětí). Díky našim přímým kontaktům s firmou DEHN+SÖHNE můžeme nabídnout u větších objednávek zajímavé ceny.

Zboží můžete objednávat z tohoto katalogu:

ANALÝZA RIZIK

K základním předpokladům úspěšné instalace přepěťových ochran patří důkladná prohlídka objektu, zjištění skutečného stavu hromosvodní soustavy, pospojení a uzemnění. Poté je možno zařadit objekt do ochranné třídy, která určí další důležité kroky pro úspěšnou instalaci ochranného systému.

KONCEPČNÍ PROJEKT

Velmi důležité je zpracovat koncepční projekt ochranného systému. Daný objekt rozdělíme na jednotlivé zóny bleskové ochrany a podle ochranné třídy navrhneme odpovídající svodiče přepětí na rozhraní zón bleskové ochrany. Při tomto projektu postupujeme podle zásad stanovených v normě ČSN EN 62305.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Abychom dosáhli co nejefektivnějšího způsobu instalace, vytvoříme návrh řešení aplikace přepěťových ochran. V tomto návrhu je formou tabulek popsáno umístění ochranných modulů a zároveň cenové relace. V praxi lze vypracovat vždy dvě až tři varianty řešení lišící se použitím ochran od různých výrobců. Ke každé variantě připojíme komentář hovořící o účinnosti systému. Návrh slouží jako základní podklad pro instalaci ochran.

INSTALACE SYSTÉMU

Lajdácký přístup k montáži ochran není u firmy LUMA Plus s.r.o. možný. Pro instalaci ochran jsme vybaveni kvalitními podklady - návrh řešení a koncepční projekt, všechny ochranně moduly jsou instalovány podle předpisů daných jednotlivými výrobci ochranných modulů. Samotná práce je prováděna v nejvyšší možné kvalitě a k plné spokojenosti našeho zákazníka.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

I tento bod naší činnosti je velmi důležitý. Po ukončení instalace ochran provedeme v přítomnosti našeho zákazníka funkční zkoušky. To znamená kontrolu systému - zejména u ochrany sdělovacích vedení nesmí ochranné moduly nijak omezovat signál, u ochrany napájecího systému nesmí dojít k vybavení např. proudových chráničů, jištění apod. Vše je podloženo předávacím protokolem, certifikáty, revizní kontrolou a prohlášeními o shodě.

ZÁRUKY A SERVIS

Typicky poskytujeme na ochranné moduly záruku 24 měsíců. Je-li ovšem montáž provedena bez jakýchkoliv omezení, poskytujeme záruční lhůtu i na chráněná zařízení. S touto výsadou se nesetkáte u žádné jiné firmy. Po dobu záruční lhůty poskytujeme na ochranný systém bezplatný servis. Případné závady a poruchy odstraníme v nejkratším možném termínu.

Památkový ústav středních Čech - Hrady a zámky (Karlštejn, Konopiště, Radíč, Žleby, Kutná Hora, Veltrusy, Kokořín, Březnice...)

Ochrana výpočetní techniky, systémů EZS a EPS

Česká spořitelna Most a Chomutov

Ochrana rozsáhlých počítačových sítí

ČEZ a.s. - Elektrárny Tušimice

Ochrana napájení počítačové sítě

TCHIBO Jihlava

Komplexní ochrana výrobních a technologických procesů

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně - Jeseníky

Ochrana požárního, zabezpečovacího a informačního systému

Mlékárna Hlinsko - TATRA

Komplexní ochrana výrobních a technologických procesů, počítačové sítě, dohlížecího kamerového systému

Okresní úřady Chomutov, Rumburk, Havlíčkův Brod

Ochrana PC sítí, výpočetních středisek, telefonních ústředen

TERMIZO a.s. Liberec - spalovna tuhých odpadů

Ochrana řídících technologií

Spolek pro chemickou a hutní výrobu

Ochrana výrobních technologií, počítačových sítí, měřících ústředen ...

Ropovod Ingolstadt

Ochrana stanic katodických ochran na celém území ČR

PLEAS Havlíčkův Brod

Nová instalace chráněné napájecí sítě pro počítače

TRANSGAS a.p.

Ochrana trasových kompresních stanic, řídící technologie PAC

Hrádek nad Nisou

Ochrana fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše místní školy

Lybar a.s.

Ochrana počítačových sítí

Elektroporcelán Louny

Ochrana všech technologických systémů

Přepěťové ochrany

Přepěťové ochrany chrání elektrická zařízení před poškozením izolace přepětím vyšším, než které je schopná izolace vydržet. Nazývají se též "bleskojistky" nebo "svodiče přepětí". Za přepětí můžeme považovat napětí (U), které je oproti jmenovitému napětí (Un) dvojnásobné. Překročení jmenovité hodnoty napětí Un o 10-20 % je považováno za normální provozní stav. Nastavená ochranná hladina, kdy přepěťová ochrana začne omezovat napětí průchodem vnitřního proudu, musí být nižší, než je izolační hladina zařízení.

Druhy

 1. Polovodičové

  Využívají nelineárních V-A charakteristik, kdy se součástka začne rychle otevírat, jsou trvale připojeny ke spotřebiči. V oblasti mn (malého napětí, řádově jednotky voltů) se využívá závěrného směru Zenerových diod. Pro střídavé obvody se musí zapojit dvě Zenerovy diody antisériově. Pro větší nároky se používají transily a napěťově závislé odpory - varistory.

 2. Ochranné jiskřiště

  Vytvářejí po průrazu dielektrika přechodné zemní zkratové spojení, samy však nejsou schopny vzniklý oblouk zhasnout (pojistky). Používají se jako pomocné svodiče u vn (vysoko napěťových) průchodek a izolátorů, mají ale velký rozptyl zapalovacích napětí.

 3. Růžková bleskojistka

  Podobně jako u jiskřiště vznikne oblouk v nejužším místě, vlivem ohřevu vzduchu a silovými účinky vlastního magnetického pole je oblouk vytlačován vzhůru a na koncích růžků pak uhasne. Používá se pro ochranu trakčních vedení a úsečníků.

 4. Vyfukovací trubice

  Obsahuje zapalovací a hlavní jiskřiště. Elektrický oblouk hlavního jiskřiště rozkládá izolační materiál trubice za vzniku plynů o vysokém tlaku, který zháší oblouk, plameny však šlehají až několik metrů.

 5. Ventilová bleskojistka

  Obsahuje sériově zařazená jiskřiště s odporovými bloky (varistory), přepětí svede do země, při poklesu U varistory zvětší svůj odpor a oblouk jiskřiště zhasne. Zejména pro velmi vysoká napětí.

 6. Průrazka

  Při vysokém napětí vytvoří trvalý zemní zkrat, proud nevypíná.

Třídy přepěťových ochran

Přepěťové ochrany se rozdělují do tří tříd – B, C, D, nově se označují jako ochrany typu 1, 2 a 3.

 1. Přepěťové ochrany třídy B (ochrana typu 1)

  Jedná se o tzv. hrubou ochranu – svodič bleskového proudu. Přepěťová ochrana musí být konstruována tak, aby odvedla impulsní proud 50kA.

 2. Přepěťové ochrany třídy C (ochrana typu 2)

  Střední třída ochrany – svodič přepětí. Přepěťová ochrana musí být konstruována tak, aby odvedla impulsní proud 15kA opakovaně a 40kA jednorázově.

 3. Přepěťové ochrany třídy D (ochrana typu 3)

  Jemná ochrana, která se nejčastěji instaluje do okruhů s citlivými zařízeními jako jsou počítače a další výpočetní technika.

(Zdroj: http://cs.wikipedia.org)

Katalogy přepěťové ochrany
Katalogy přepěťových ochran

Hromosvody a hromosvodní technika

Hromosvod, vzácněji nazývaný bleskosvod, je zařízení, které vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Používá se jakožto ochrana budov a dalších objektů před poškozením tepelnými a mechanickými účinky blesku, tj. před jejich požárem nebo mechanickým poškozením.

Hromosvod se zřizuje zejména na objektech, kde by mohl výboj blesku:

 • ohrozit zdraví nebo životy osob (bytové domy, nemocnice, školy)
 • způsobit poruchu (elektrárny, plynárny, vodárny, nádraží)
 • způsobit hospodářské či kulturní škody (výrobní haly, muzea, archivy)
 • na objektech, které sousedí s objekty významnými a v případě zásahu bleskem by je mohly ohrozit požárem

Každý hromosvod má tři hlavní části – jímací zařízení (jímač), svod a uzemnění.

Jímač

Jímač zajišťuje zachycení blesku. Bývá umístěn nejčastěji na vrcholu chráněného objektu, výše než nejvýše umístěné části objektu, neboť blesk má tendenci zasáhnout nejvýše umístěné předměty. Svod je elektrický vodič, který vodivě spojuje jímač blesku s uzemněním. Bývá proveden nejčastěji ve formě charakteristických ocelových lan vedených svisle na vnějších stěnách objektu od střechy směrem k zemi. Uzemnění tvoří nejčastěji pásy ze zinkované oceli zakopané v zemi podél objektu.

Jímače mohou být provedeny v podobě jímací tyče, jímacího vedení nebo mřížového jímače. Tyto jímače označujeme jako strojené. Jako jímače mohou být využity též i vhodné vodivé konstrukční prvky objektu, např. plechová krytina. Ty pak označujeme jako náhodné jímače.

Jímací tyč je plná ocelová tyč kolmo vztyčená na vrcholu objektu. Tento druh jímače je charakteristický pro hromosvody mnoha budov, především těch starších. Ochranné pásmo tyčového jímače má tvar kužele s vrcholem na horním konci tyče a sklonem pláště 45° (vrcholový úhel 90°). Jímací tyč musí mít tedy takovou výšku, aby její ochranné pásmo spolehlivě pokrylo všechny části chráněného objektu. Má-li objekt větší půdorysnou plochu, lze na něm rozmístit více jímacích tyčí.

Jímací vedení tvoří ocelový pozinkovaný drát průměru 8 nebo 10 mm vedený po střeše objektu rovnoběžně s jejím povrchem. Ochranné pásmo jímacího vedení má tvar trojúhelníku se sklonem 45° na obě strany a vrcholem 90° na jímacím vedení, sunutého po ose jímacího vedení. Je-li tedy jímací vedení taženo po hřebenu sedlové střechy se sklonem větším nebo rovným 45°, je jako ochrana před bleskem dostačující.

Je-li sklon střechy menší než 45°, musí být jímací vedení na hřebenu doplněno v určitých vzdálenostech příčnými vedeními. Tím je vytvořena mřížová jímací soustava. Rozteč mezi dvěma příčnými dráty nesmí překročit 20 m a rozteč mezi dvěma podélnými dráty nesmí překročit 60 m (15 m u zesíleného hromosvodu). Příčná a podélná vedení jsou ve všech bodech propojena, takže tvoří síť.

Vyskytuje-li se na střeše objektu vyvýšená část (např. komín), kterou nepokrývá ochranné pásmo jímací soustavy, musí být tato část vybavena vlastní jímací tyčí.

Svod

Svod spojuje jímací soustavu s uzemněním (zemniči). Svody mohou být strojené, vodiči vedenými na povrchu objektu či v omítce, nebo náhodné (využití stávajících prvků konstrukce objektu - ocelových sloupů, výztuže atd.)

Počet svodů se řídí obvodem půdorysu chráněného objektu. Na každých započatých 30 m obvodu půdorysu objektu náleží jeden svod. Je-li půdorysný obvod menší než 30 m, musí být objekt vybaven alespoň dvěma svody. Je-li objekt vyšší než 30 m, umísťuje se jeden svod na každých 15 započatých metrů jeho půdorysného obvodu.

Svod, je-li veden po povrchu střechy, může sloužit také jako jímač.

Uzemnění

Uzemnění může být provedeno zemnícími tyčemi, deskami, dráty, či pásky, uloženo v zemi, nebo v základovém betonu. Svodové vodiče jsou se zemniči spojeny rozpojitelnými šroubovacími svorkami.

Samotný hromosvod může být buď spojený s konstrukcí budovy, nebo izolovaný od chráněné budovy.

(Zdroj: http://cs.wikipedia.org)

Katalogy hromosvodní techniky
Katalogy přepěťových ochran

Vypočetní program pro systémy ochrany před bleskem

Software, který je určen nejen pro návrh, ale také pro kontrolu řízeného rizika dle ČSN EN 62305-2, výpočet dostatečné vzdálenosti s, ochranných prostorů jímací soustavy a kontrolu zemnící soustavy.

Výhody:

 • v rámci jednodenního školení jsou vysvětleny všechny koeficienty pro výpočet řízeného rizika, bez jejichž pochopení se může dosáhnout chybných výsledků;
 • propočet ekonomické návratnosti investic do ochrany před bleskem;
 • v současné době 4 jazykové mutace (česky, anglicky, německy, italsky);
 • export do textových formátů a Excelu ve všech jazykových mutacích;
 • DEHNsupport je nezávislý na produktech firmy DEHN + SÖHNE.

Popis modulů:

 • stavba (volba rozměrů stavby);
 • zóny ochrany před bleskem (definice vnějších a vnitřních zón);
 • inženýrské sítě (volba typu sítě a vlastnosti vnitřních systémů);
 • opatření (volba činitelů a stínění);
 • ztráta (definice ztrát lidských životů, veřejných služeb, kulturního dědictví a ekonomických hodnot);
 • ocenění (hodnoty zpracovány do tabulek a grafů);
 • ocenění ekonom. nákladů ochrany před bleskem (porovnání ceny stavby včetně jejího vnitřního vybavení, úrokových staveb a odpisů s investicí do ochrany);
 • dostatečné vzdálenosti s (výpočet pro dané místo přiblížení a automaticky jsou doplněny další hodnoty do tabulky; příklad pro samostatný jímač, hřebenové vedení a mřížovou soustavu, vysoké objekty);
 • jímací soustavy (jeden jímač versus klimatizační jednotka, valící se koule pro dva jímače, čtyři jímače versus solární články na sedlové střeše);
 • kontrola zemničů (uspořádání typu A a B dle třídy LPS, rezistivity půdy a rozměrů stavby).

Naše firma provádí školení pro tento typ produktu. školení může probíhat přímo v našem školicím středisku, můžeme ovšem vyjet i za našimi zákazníky.

Demoverze ke stažení

CD software

ŠKOLIC͍ CENTRUM HROMOSVODÁŘŮ A ELEKTROTECHNIKŮ

CÍL ŠKOLEN͍

Nově otevřené centrum praktického vzdělávání hromosvodářů, projektantů a revizních techniků. Školicí centrum jsme vybudovali na základě značné poptávky po nových informacích spojených s normou ČSN EN 62305. Cílem školení není jen teoretická příprava, ale především praktické ukázky a postupy práce jednak s klasickou hromosvodařinou a jednak se speciálními hromosvody DEHNiso - Combi.

TYPY ŠKOLENÍ

HROMOSVODÁŘI

Toto školení je zaměřeno zejména na část 3 normy ČSN EN 62305. Technologické postupy a práce s hromosvodním materiálem DEHN. Na konci školení absolvují hromosvodáři praktický test na cvičné střeše. Součástí školení je i základní seznámení s teorií uvedenou v části 1 a 2 této normy.

PROJEKTANTI

Toto školení je zaměřeno zejména na teorii uvedenou v části 1 a 2 normy, ale s poukazem na praktické zkušenos ti s výpočtem přípustného rizika a projektování ochrany před bleskem. Druhá část školení seznamuje se správným projektováním hromosvodů z materiálů DEHN + SÄHNE.

REVIZN͍ TECHNICI

Základem školení je teorie uvedená ve všech částech normy ČSN EN 62305. Revizáci budou po absolvování školení schopni bez problémů provést kontrolu celého ochranného systému a poukázat na všechny chyby v projektech případně vyrobené při montáži.

ELEKTROTECHNICI

Účelem školení elektrotechniků je vysvětlit vzájemnou svázanost vnější a vnitřní ochrany před bleskem. Připraveny jsou praktické montážní panely, kde je možno navrhnout a zapojit správné svodiče přepětí pro rodinné domky, průmyslové objekty a např. fotovoltaické elektrárny.

Software

Účelem školení je poskytnout projektantům informace o použití aplikace, kterou mohou využít při návrhu hromosvodního systému.

Termíny školení

Momentálně nejsou žádné termíny vyhlášeny...